ห้องสมุดเคลื่อนที่

27 มิ.ย. 2561 รถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้มาให้บริการแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองแก