ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน
   โรงเรียนบ้านเมืองแก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2481 โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดบึงแก (วัดบ้านเมืองแกในปัจจุบัน)เป็นสถานที่เรียนต่อมา พ.ศ. 2506 ได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 4 ต.เมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ซึ่งชาวบ้านได้เสียสละทุนทรัพย์ซื้อที่ดินประมาณ17 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา มีนายหีบ เสาวรส เป็นครูใหญ่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ด้านบริบท ทางโรงเรียนได้มีการพัฒนาบริบทในบริเวณโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือเอาใจใส่ของคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้นำชุมชนและประชาชน 5 หมู่บ้านในเขตบริการ ด้วยดี เสมอมาปัจจุบัน โรงเรียนบ้านเมืองแกจัดการเรียนการสอนในระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วิสัยทัศน์
โรงเรียนบ้านเมืองแก มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยบุคลากรมืออาชีพ ภายใต้การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
 
อัตลักษณ์
คุณธรรมนำวิชาการ
 
เอกลักษณ์
เกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
ปรัชญา
สิกขา ชีวิตํ พัฒนา โหนติ  การศึกษาคือการพัฒาชีวิต
 
คำขวัญ
นักเรียนดี  กีฬาเด่น เน้นความสะอาด มารยาทงาม