สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 
อาคารเรียน 1 ชั้น 2 ห้องงานทะเบียน
เจ้าหน้าที่  นายประสิทธิ์  อุดหนุน
            MR.Prasit  Udnun
1.  จัดหาแบบพิมพ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในงานทะเบียน
2.  ดำเนินการเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียนนักศึกษา  การตรวจหลักฐานต่าง ๆ
3.  ดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนนักศึกษา
4.  ดำเนินการให้มีการลงทะเบียนรายวิชา    ลงทะเบียนภายหลัง  การขอพักการเรียน  และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
5.  ประสานกับเจ้าหน้าที่การเงิน อาจารย์  ที่ปรึกษา ครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
6.  ทำบัตรประจำตัวนักเรียนนักศึกษา
7.   ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ  ที่ต้องการสอบแก้ตัว  สอบซ่อมเสริม  สอบปรับพื้นฐาน  การพ้นสภาพนักเรียนนักศึกษา  เพื่อรายงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
8.  รับผลการประเมิน  ผลการเรียนประจำภาคเรียนซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบแล้วบันทึกลงในทะเบียนแสดงผลการเรียน
9.  ให้บริการเกี่ยวกับการออกเอกสารหลักฐานทางการเรียน  เช่น  การออกระเบียบแสดงผลการเรียน  ใบรับรองผลการเรียน
10.  ดำเนินการเกี่ยวกับการออกประกาศนียบัตร
11.  รับและดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องต่าง ๆ  ของนักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน  เช่น  การลาออก  การพักการเรียน  การโอนย้าย  การเรียนภาคฤดูร้อน  การขอเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อ – สกุล  วันเดือนปีเกิด
12.  ส่งแผนสำรวจและรายงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนรวมทั้งรายงานการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษา
13.  จัดระเบียบและระบบการจัดเก็บรักษาเอกสารและหลักฐาน  การลงทะเบียนและเอกสารอื่น ๆ  ตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน
14.  พิจารณาเสนอผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อทำลายเอกสารของงานทะเบียนที่เห็นว่าหมดความจำเป็นที่จะต้องเก็บเป็นหลักฐานแล้ว
15.  ดูแล  บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
16.  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับขั้น
ขอบเขตและลักษณะทะเบียน
        งานของฝ่ายทะเบียนในสถานศึกษาเป็นงานที่อยู่ในงานบริหารด้านวิชาการแก่นักเรียนนักศึกษา   ในด้านการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร  งานฝ่ายทะเบียนจะมีขอบเขตตั้งแต่การประชาสัมพันธ์  การรับสมัครนักเรียน  นักศึกษา  และอำนวยความสะดวกในระหว่างศึกษาอยู่  ตลอดจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  โดยเหตุนี้งานทะเบียนจึงครอบคลุมงาน  ต่อไปนี้
1.  การดำเนินการเกี่ยวกับการรับนักเรียนนักศึกษา  การตรวจสอบหลักฐานการรับสมัคร
2.  การดำเนินการเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนนักเรียน  นักศึกษา  การลงทะเบียน  การเพิ่มและลดวิชาเรียน
3.  การจัดทำหลักฐานของนักเรียนนักศึกษา  เช่น  ทะเบียนประวัติ  บัตรประจำตัว
4.  ตรวจสอบเกี่ยวกับการเรียนการสอนของนักเรียนนักศึกษา
5.  รับผลทะเบียนและบันทึกผลการเรียน
6.  การให้บริการเกี่ยวกับการออกหลักฐานในการเรียน
7.  การรับคำร้องของนักเรียนนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับงานทะเบียน  เช่น  การลาออก  การพักการเรียน  การโอนย้าย  การเรียนภาคฤดูร้อน  ตลอดจนการขอเปลี่ยนหรือแก้ไขชื่อสกุล  และวันเดือนปีเกิด
สรุปงานฝ่ายทะเบียน  เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการและการบริการการศึกษา  โดยมีขอบเขตงานตั้งแต่การรับนักเรียนนักศึกษา   การทำประวัตินักเรียนนักศึกษา     การลงทะเบียนเรียน   การจัดทำเอกสารหลักฐานการเรียน   การออกเอกสารหลักฐานการเรียน  การเทียบโอนผลการเรียน   การตรวจสอบและรับรองคุณวุฒิทางการเรียน  การจัดทำรายงานผลการเรียน  เพื่อให้บริการแก่ผู้ที่กำลังศึกษาและสำเร็จการศึกษาไปแล้ว